CE Belgesi, CE İşareti, CE Markalama, CE Belgelendirme İşareti Nedir?

CE Belgesi yada CE İşareti yada CE Markalama yada CE Belgelendirme İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluktur”.

CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 22 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz CE konusunda onaylanmış kuruluş olmayıp bu konuda sadece danışmanlık/aracılık hizmeti sunmaktadır. CE bir kalite markası bir güvenlik markası değildir. CE işareti ile ilgili yönetmelikler ve standartlar ürünün güvenliği ile ilgili şartları tanımlamıştır performans şartları gereksinimler içinde yoktur.

CE Belgesi yada belgelendirilmesi yapılmış ve CE işareti taşıyan bir ürün ilgili AB Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin Temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Her Yönetmelikte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri (Zorunlu Koşullar) bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır. Zorunlu koşullar İnsan sağlığı ve güvenliği, çevre, evcil hayvanlar ile dost ürünler piyasada bulunması için hazırlanmıştır. CE işareti bir belge değildir bir kurumdan alınmaz her zaman üretici tarafından ürün üzerine vurulur ve üreticinin uygunluk beyanı olmadan ürüne CE işareti vurulamaz.CE işareti , endüstriyel ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez.

CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export”, “Cheer Excellence” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” ürünlerin üzerine CE işaretin nasıl vurulacağını, hangi şartlara haiz olması gerektiğini ve formatı konusunda bilgi vermektedir. Bu yönetmeliğin gereksinimleri tüm Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin EK lerinde tanımlanmıştır ve entegre hale getirilmiştir.

Türkiye’deki Durum ve Aşamaları
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.
4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.

  • “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik“
  • “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”
  •  “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”

17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir

CE İşaretine Genel Bakış

Avrupa Birliġi pazarında satılacak bir ürünün eġer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluġunu saġlama yükümlülüġünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standardlarına uyduġunu bilmesini saġlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliġi’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduġu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliġindedir.

CE Belgelendirme Kapsamı / CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri,Mevzuatları)

Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/ EC (73/23 EEC) ve değişiklikleri
Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri
Makine Emniyeti Direktifi 2006/42 EC (98/37/EC)
Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi (89/686/EC)
Asansör Direktifi (95/16/EC)
Tıbbi Cihazlar Direktifi (93/42/EEC)
ATEX Direktifi (94/9/EC)
Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi (99/5/EC)
Gürültü Direktifi (2000/14/EC)
Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
Oyuncak Direktifi (88/378/EEC)
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
Ölçü Aletleri Yönetmeliği
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

CE İşareti İliştirilmesi Zorunlu Ürün Grupları

· Alçak gerilim cihazları,
· Basit basınçlı kaplar,
· Oyuncaklar,
· İnşaat malzemeleri,
· Elektromanyetik uyumluluk,
· Makineler,
· Kişisel koruyucu donanımlar,
· Otomatik olmayan tartı aletleri,
· Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
· Tıbbi cihazlar,
· İn vitro diagnostik tıbbi cihazlar,
· Gaz yakan aletler,
· Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,
· Sivil kullanım için patlayıcılar,
· Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
· Asansörler,
· Ev tipi elektrikli buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi,
· Basınçlı ekipmanlar,
· Telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları,
· Gezi amaçlı tekneler,
· Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri kapsamına giren ürünlere CE işareti iliştirilmektedir