Paratoner Topraklama Kontrolü Ölçümü;Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS622; “Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları” madde 2.11.2’ye göre “Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi için 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilir.”

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Teknik Şartnameler, Bölüm 7, Yapı işleri Genel Teknik Şartnamesi madde 47.15.1’e göre yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kere yapılacaktır.” Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’e göre de paratoner topraklama ölçümü bakımlarının yapılması zorunludur.

Can ve mal güvenliğiniz için paratoner bakımlarının ve topraklama ölçümlerinin, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda yapılmasını ÖNEMLE ÖNERİRİZ.

Paratoner Bakımı Esnasında Yapılan İşler:

  • Radyoaktif paratoner başlığı sinyal testi radyasyon ölçüm cihazı NEB-211 ile yapılır.
  • Aktif paratoner markasına göre test edilebilir özellikte ise başlık testi yapılır.
  • Radyoaktif ve aktif paratoner tesisatları fiziki muayeneleri yapılarak, TS 622’ye uygun olup olmadığı tespit edilir.
  • Paratoner topraklama tesisat dirençlerinin ölçülerek, normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.
  • Paratoner Tesisatı haricinde; işletme, koruma, ups, trafo vb. noktaların topraklama dirençleri ölçülerek normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Paratoner Bakım Sonrasında Yapılan İşler:

Kontrol sonunda yapılan iş raporlanarak Elektrik Mühendisleri Odası’na üyeSMM Belgeli Mühendis tarafından imzalanır.

Ölçüm için kullanılan topraklama cihazının ve radyasyon ölçüm cihazının kalibrasyon belgeleri, yetkili Elektrik Mühendisi’nin SMM belgesi, yapılan işe ait raporlar ve fatura; adresinize gönderilir.

  • Radyoaktif Paratoner
  • Aktif Paratoner
  • Faraday Kafesi
  • Yakalama Uçları
  • Topraklama Tesisatı